Confinant heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Confinant verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Confinant.

De klachtenregeling vormt onderdeel van het door Confinant gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en -bewaking en is in beginsel bedoeld voor klanten van Confinant, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken